آموزش طراحی کارنامه نمرات در اکسل

نرم افزار اکسل امکان صدور انواع کارنامه نمرات با قابلیت محاسبه معدل و جمع نمرات را دارد. در این دوره با استفاده از ابزارها و توابع اکسل یک فایل کارنامه نمرات طراحی می‌شود که دارای لیست جداگانه برای اسامی فراگیران و مشخصات آنها مانند نام پدر و کدملی و لیست دروس وضرایب آنها و لیست […]