طراحی برنامه درسی هفتگی با اکسل

ایجاد ساختار فایل و داده های اولیه12:16
گزارش گیری، استخراج و صدور برنامه برای هر مدرس، کلاس، هر روز و …12:17
سفارشی سازی ظاهر و چاپ صحیح برنامه
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد