تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات با اکسل

محاسبه میانگین نمره هر درس، معدل و رتبه کلاسی هر دانش آموز10:59
محاسبه درصد قبولی هر درس04:15
رسم، اصلاح و سفارشی سازی نمودارها12:59
جدول و نمودار مقایسه دوره های مختلف تحصیلی11:32
ایجاد لیست فراگیران و لیست دروس و ثبت نمرات

خلاصه موضوعات این درس به شرح زیر است:

  • ایجاد لیست فراگیران و لیست دروس
  • ثبت نمرات
  • تبدیل لیست ها به جدول
  • سفارشی سازی طراحی جدول
هیچ پیوستی یافت نشد
هیچ پیوستی یافت نشد