بایگانی برچسب: نادیده گرفتن سلول های خالی در اکسل

نادیده گرفتن سلول های خالی در اکسل

از گزینه Paste Special Skip Blanks استفاده کنید و اکسل مقادیر موجود را با جاهای خالی بازنویسی نمی کند. یک برگه اکسل را مطابق شکل زیر پرکنید. 1. محدوده B1:B12 را انتخاب کنید. 2. کلیک راست کنید و سپس روی Copy کلیک کنید. 3. سلول A1 را انتخاب کنید. 4. کلیک راست کنید و سپس […]