دوره طراحی فاکتور فروش با اکسل

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
متوسط

پروژه طراحی فاکتور فروش در اکسل

در این دوره با استفاده از ابزارها و توابع اکسل …

۷۵.۰۰۰ تومان

پروژه طراحی فاکتور فروش در اکسل

2 درس
42 دقیقه
متوسط
آنچه یاد خواهید گرفت
طراحی مرحله به مرحله فایل اکسل فاکتور فروش
ایجاد لیست ذخیره محصولات
ایجاد لیست ذخیره مشتریان
درج خودکار تاریخ و زمان فعلی در فاکتور